یادگیری ماکزیمم ۱۱۰۰ واژه ضروری نارسیس

43,500 تومان

این کتاب بیش از چهل بار توسط انتشارات بارونز تجدید چاپ شده و لغات موجود در آن به میلیونها نفر برای بهبود دانش زبان انگلیسی کمک کرده است. با استفاده از تکنیک یادگیری ماکزیمم این لغات را یک بار برای همیشه به خاطر بسپارید و از آنها استفاده کنید

یادگیری ماکزیمم 1100 واژه ضروری نارسیس
یادگیری ماکزیمم ۱۱۰۰ واژه ضروری نارسیس

43,500 تومان